Duyurular

2022 Yılı 3.Dönem 4924 Sözleşmeli Personel Yerleştirme İlanı

T.C.

ŞANLIURFA VALİLİĞİ

İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ

4924 SAYILI KANUNA TABİ SÖZLEŞMELİ SAĞLIK PERSONELİ                
YERLEŞTİRME KURASI

 İLAN METNİ

Sağlık Bakanlığı Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğünün 03/02/2022 tarih ve 214 sayılı yazısı ve ekli Bakanlığımız 2018/9 sayılı Genelgesi doğrultusunda; Birim ve unvan bazında birliğimize tahsis edilen 2022 yılı 4924 vizeleri Müdürlüğümüzün 09/02/2021 tarihli ve 1629  sayılı makam oluru ile komisyon oluşturulmuş olup; birim, unvan ve branş bazında vizeleri oluşturulmuştur. Mevcut boş vizeler münhal pozisyonlar (Ek-I ve Ek-II) listesinde yayınlanmış olup müracaata ilişkin usul ve esaslar aşağıda belirtilmiştir.

USUL VE ESASLAR

 • 1-4924 Sözleşmeli personel pozisyonlarına geçmek üzere başvuran personelin başvuruları ilgili mevzuata göre Komisyonca değerlendirilerek tutanak altına alınacaktır.
 • 2-Boş pozisyonlara öncelikle, pozisyonların vize edildiği birimlerde çalışan Devlet hizmeti yükümlüsü olan tabip ve uzman tabiplerin yerleştirme işlemleri yapılacaktır. Devlet hizmet yükümlülerinin yerleştirme işlemlerinden sonra, boş pozisyon kalması halinde, aynı birimde çalışan ve Devlet hizmet yükümlüsü olmayan tabip ve uzman tabiplerin yerleştirmeleri yapılacaktır.
 • 3-Devlet Hizmeti yükümlülerine öncelik verilmek suretiyle Ek-I sayılı listede bulunan birimlerde vizelenen pozisyonlar; öncelikle acil tıp uzmanları için kullanılacaktır. Acil tıp uzmanlarının yerleştirme işlemlerinden sonra boş yer bulunması halinde yan dal uzmanlarının yerleştirme işlemleri yapılacaktır. Acil Tıp Uzmanları ve Yan dal uzmanların yerleştirme işlemlerinden sonra boş pozisyon bulunması halinde diğer ana branşlarda bulunanların yerleştirme işlemleri yapılacaktır.
 • 4-Ek-II sayılı listede bulunan birimlerde vizelenen pozisyonlar, acil tıp uzmanlarına öncelik verilmek suretiyle personel dağılım cetvelinde öngörülen branş ve sayılar esas alınarak kullanılacaktır.
 • 5-Ek-I sayılı listede yer alan hastanelerde vizelenen sözleşmeli tabip pozisyonları, sadece hastanelerin acil servislerinde kullanılacaktır.
 • 6-26/03/2013 tarihli ve 28599 sayılı Sağlık Bakanlığı Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği hükümleri gereği düzenlenen personel dağılım cetvelinde ön görülmeyen branşlarda veya personel dağılım cetvelinde belirlenen sayının üzerinde sözleşmeli personel istihdamı yapılmayacaktır.
 • 7-Öncelikle sözleşmeli olarak görev yapmakta olanların sözleşmelerinin devamı sağlanacaktır.
 • 8-Devlet Hizmeti yükümlülerinin görev yerleri, 3359 sayılı kanun gereği değiştirilemediğinden ancak görev yaptıkları birimdeki boş 4924 sözleşmeli personel pozisyonlarına başvuru yapabileceklerdir.
 • 9-Devlet Hizmeti Yükümlülerin yerleştirme işlemlerinde; boş sözleşmeli personel pozisyonundan fazla müracaat olması halinde, sırasıyla söz konusu pozisyonun bulunduğu birimdeki hizmet süresine ve hizmet puanına öncelik verilerek yerleştirme işlemi yapılacaktır. Hizmet süresinin ve hizmet puanının eşit olması halinde yerleştirme işlemleri kura ile yapılacaktır.
 • 10-Devlet Hizmeti Yükümlüsü olmayanların yerleştirme işlemlerinde; boş sözleşmeli personel pozisyonundan fazla müracaat olması halinde, yerleştirme işlemleri kura ile yapılacaktır.
 • 11-Kura, başvuruda bulunan adayların huzurunda katılımcılara açık olarak yapılacaktır.
 • 12-Personelin görev yaptığı birim dışında herhangi bir birime müracaatı kabul edilmeyecektir
 • 13-Müdürlüğümüzce yayımlanacak olan kura neticesinde yerleşen personelin sözleşmeli statüye geçiş işlemleri ÇKYS üzerinden gerçekleştirilecek olup, personele Hizmet Sözleşmesi imzalatılarak göreve başlayışları sağlanacaktır.
 • 14-Kura sonuçları Müdürlüğümüzün WEB sitesinden yayınlanacak olup yerleşemeyen personellere (Yerleşememe gerekçesi kura sonuç listesinde açıklandığından) ayrıca red yazısı yazılmayacaktır.
 • 15-Gerçeğe aykırı beyanda bulunanlar ile başvurusunda, tercihinde veya hizmet süresi ya da hizmet puanı bilgilerinde hata veya tutarsızlık nedeniyle yerleştirmesi yapılmayan veya farklı bir tercihine yerleştirilen adaylar, bu durumdan dolayı bir hak iddia edemezler.
 • 16-Daha önce 4924 sayılı Kanuna göre sözleşmeli olarak çalışmakta iken, sözleşmesini feshederek görevinden ayrılmış personelle ilgili, hizmet sözleşmesinin 11. maddesinde yer alan, ‘‘İlgili, iki ay önceden yazılı ihbarda bulunmak şartıyla sözleşmeyi tek taraflı olarak her zaman feshedebilir. Bu durumda 2 yıl geçmedikçe sözleşmeli personel pozisyonunda istihdam edilemezler. Usulüne uygun fesih ihbarı bulunmaksızın görevinden ayrılanlar, dört yıl geçmedikçe yeniden sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemezler’’ hükmü uygulanacaktır
 • 17-Başvuru esnasında DHY’li durumda bulunsa dahi, kuraların çekileceği gün itibariyle DHY süresini tamamlayanların başvuruları, DHY süresini tamamlayan personel olarak değerlendirilecektir.
 • 18-İl içerisindeki yerleştirme işlemleri, sözleşmenin feshi işlemleri ve sözleşmenin feshinden sonra Devlet memurluğuna atama işlemleri İl Sağlık Müdürlüğümüz tarafından yapılacaktır.
 • 19-Kadrosu İl Sağlık Müdürlüğümüze bağlı hastanelerde olup, 5258 sayılı Kanuna göre aile hekimliğine geçen hekimlerin de sözleşmeli statüye geçiş yapabilmeleri için başvuru aşamasında talepleri alınacak, ancak atama sırasında bu hekimlerin aile hekimliği sözleşmelerini feshederek kadrolu görevlerine dönmeleri gerekmektedir.
 • 20-Sözleşmeli personel statüsüne geçenlerden, sözleşmelerinin bitiminde Devlet memuru olarak atanmak isteyenlerin nakilleri, eski görev yaptıkları birime yapılacaktır. Bu birimlerde boşluk bulunmaması halinde öncelikle bu birimlerin bulunduğu il merkezi/ilçeye, birimin bulunduğu il merkezi/ilçede yer bulunmaması halinde il içerisinde ihtiyaç bulunan diğer birimlere 657 sayılı Kanunun ilgili hükümlerine göre naklen atamaları yapılacaktır.
 • 21-4924 sözleşmeli personel olarak atanabilmek için öngörülen şartlardan herhangi birini taşımadığı sonradan anlaşılanlar, atanmış ve göreve başlatılmış olsalar bile sözleşmeleri feshedilerek yerleştirmeden doğan tüm haklarını kaybederler.
 • 22-Kura son başvuru tarihi itibariyle aylıksız izinde (askerlik, doğum vb.) bulunan personel kuraya başvuramayacaktır.
 • 23-İlimiz Perifer İlçelerdeki hastanelerde ve ilçe sağlık Müdürlüklerinde görev yapan uzman ve tabipler ile Merkezdeki Hastanelerde görev yapan Acil Tıp Uzmanları, Yandal uzmanları ve pratisyen tabipler, 4924 sözleşmeli vize ve PDC sayıları uygun olduğu müddetçe müracaatları halinde döneme bağlı kalmaksızın 4924 sözleşmeli pozisyona geçişleri sağlanacaktır. Müracaatların, 4924 sözleşmeli vize sayılarından fazla olması halinde ise ilanla alımları yapılacaktır.

Kura Takvimi.docx
Münhal Pozisyonlar.xlsx

2022 Yılı 3. Dönem 4924 Sözleşmeli Pozisyona Geçiş Değerlendirme Sonuçları - UZMAN.xlsx

2022 Yılı 3. Dönem 4924 Sözleşmeli Pozisyona Geçiş Değerlendirme Sonuçları - TABİP.xlsx

 

 

09 Haziran 2022