İç Kontrol Nedir
06 Mart 2020

İÇ KONTROL NEDİR

İdarenin amaçlarına, belirlenmiş politikalara ve mevzuata uygun olarak;

  •  Faaliyetlerin etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde yürütülmesini,
  • Varlık ve kaynakların korunmasını,
  • Muhasebe kayıtlarının doğru ve tam olarak tutulmasını,
  • Malî bilgi ve yönetim bilgisinin zamanında ve güvenilir olarak üretilmesini sağlamak üzere,

idare tarafından oluşturulan organizasyon, yöntem ve süreçle iç denetimi kapsayan malî ve diğer kontroller bütünüdür.

 (5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu 55 inci md)