overlay

2018 yılı Kamu Personeli Olmayan Aile Sağlığı Elemanı İstihdamı

5258 Sayılı Kanun ve bu kanuna istinaden yayımlanan yönetmelikler çerçevesinde ilanda yer alan sayıda pozisyona kamu görevlisi olmayan aile sağlığı elemanı olarak çalışmak üzere başvuracak kişilerin aşağıda belirtilen usul ve esaslar dâhilinde başvuruları kabul edilerek sözleşme imzalaması hususunda; 

1-Söz konusu pozisyonlara;

a- Türkiye’de Mesleğini icra etmeye yetkili Ortaöğretim veya Yüksek Öğretim Kurumlarının Ebelik, Hemşirelik, Sağlık Memuru (Toplum Sağlığı) ve Acil Tıp Teknisyenliği bölümlerinden mezun olanlar başvurabileceklerdir.

b-Vekil Ebe-Hemşire–Sağlık Memuru (Toplum Sağlığı) olarak çalışan kişiler başvurabileceklerdir.

2- Başvuru için ilimizde ikamet şartı aranmayacak, ülke genelinden başvuru alınacaktır.

3-Başvuru tarihi itibarı ile 6 ay öncesine kadar Kamu görevlisi olanlar (657 sayılı Kanun 4/A,4/B,4924 sayılı kanun 399 sayılı KHK,5393 Sayılı Kanunun 49. Maddesine göre çalışanlar vb.) başvuramayacaktır. Ancak 5258 sayılı kanun kapsamında Kamu Görevlisi Olmayan Aile Sağlığı Elemanı olarak çalışmakta iken sözleşmesini usulüne uygun sona erdirenler başvurabilecekler.

4-Başvuru doğrudan Aile Sağlığı Elemanı olarak sözleşme yapacak kişi tarafından 17/07/2018 tarihinde yapılacak olup,  20/07/2018 tarihi mesai saati bitimine kadar evrak kayıt işleminden sonra, Başvuru dosyası  İl Sağlık Müdürlüğü Personel ve Destek Hizmetleri Başkanlığına  (Aile Sağlığı Elemanları iş ve işlemleri atama birimi) elden teslim edilecektir. Posta ve diğer yollarla yapılan başvurular kabul edilmeyecektir. Başvuru dosyasında kişiye ait;

          -T.C Kimlik Numarası bulunan geçerli bir kimlik belgesinin onaylı fotokopisi,

          - Sağlık Bakanlığınca tescil edilmiş Diplomanın veya geçici mezuniyet belgesinin Noter onaylı sureti,(Tescil edilmiş diploma veya geçici mezuniyet belgesinin aslının getirilmesi halinde, belgenin fotokopisi, aslına uygunluğu kontrol edildikten sonra birim sorumlusu/müdür yardımcısı tarafından isim ve unvan yazılarak tasdik edilmek sureti ile kabul edilecektir.)

          -Adli sicil kaydının bulunmadığına dair beyan,(Müdürlük, beyanın doğruluğunu, adli sicil belgelerini verebilecek mercilerden teyit eder.)

          -Görevini yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmadığına dair Sağlık Raporu (Tek Hekim)

          -Aile Sağlığı elemanı olarak sözleşme imzalamak istediğine ve başvuru tarihi itibariyle 6 ay öncesine kadar Kamu görevlisi olarak çalışmadığına dair imzalı dilekçe.

          -Dört adet vesikalık fotoğraf

          -İlimizde görev yapmakta olan sözleşmeli bir Aile Hekimince imzalanmış ,başvuru sahibi  ile çalışmak istediğini açıkça beyan eden imzalı dilekçe bulunacaktır.

5-Başvuru dosyasının eksik olması veya gerçeğe aykırı beyan yapılmasının Komisyonumuzca tespiti halinde başvuru yapılmamış sayılacak, sözleşme yapılsa dahi feshedilecektir.

6-Aile Sağlığı elemanları Müdürlüğümüzün planlamasına göre başladıktan sonra en kısa süre içinde 30 saatlik uyum eğitimine tabi tutulacaktır. Bu eğitime ilişkin teorik ve uygulamalı dersler eğitimciler, eğitim yeri vb. tüm iş ve işlemler Müdürlüğümüz imkânları ile gerçekleştirilecektir.

7-İlimize tahsis edilmiş bulunan Kamu Personeli Olmayan Aile Sağlığı Elemanı pozisyonlarında boşalma olması durumunda aşağıdaki öncelik sırasına göre işlem tesis edilecektir.

 a)İldeki boş pozisyon, sosyo-ekonomik gelişmişlik sıralamasına göre en  düşük gelişmişlik grubunda yer alan ilçelerden başlamak sureti ile kullanılacaktır.

b)Boş pozisyon sayısından fazla başvuru dosyası bulunması halinde,ebe,hemşire,sağlık memuru(toplum sağlığı) ve acil tıp teknisyeni kadrolarının toplamı dikkate alınmak sureti ile standart kadro mevzuatına göre doluluk oranı en az ilçedeki aile hekimi ile anlaşarak başvuru yapan ile sözleşme imzalanacaktır.Aynı ilçede boş kadro sayısından fazla başvuru dosyası mevcut ise öncelik yükseköğretim kurumlarının ebelik,hemşirelik,sağlık memurluğu(toplum sağlığı) ve acil tıp teknisyenliği bölümlerinden mezun olan sağlık personeline verilecektir.Bu kapsamda da birden fazla başvuru bulunduğu taktirde öncelik başvuru Şanlıurfa İl Sağlık Müdürlüğü’nün evrak giriş numarasına göre belirlenecektir.

8- Kamu Personeli Olmayan kişilerin Aile Sağlığı Elemanı olarak istihdamı için ilimize tahsis edilen 140(yüzkırk) kişilik kadrodan 130 (yüzotuz) kişi göreve başlamış olup ilimiz bünyesinde görevlendirebileceğimiz 10 (on) kişilik kadromuz kalmıştır.  Aile Sağlığı Elemanı Bulunmayan Boş Aile Hekimliği Birim Listesi İlin sosyo-ekonomik gelişmişlik düzeyine göre yukarıdan aşağıya sıralanmıştır.

9-Aile hekimliği uygulaması için başvuru formu ile dilekçe örneği ektedir.

10Göreve başlayış ve görevden ayrılışlar da  her ayın ilk mesai günü esas alınacaktır.

11-Boş listelerde güncelleme yapılmayacaktır.

12- 20/07/2018 tarihinde mesai bitimine kadar başvuru dosyaları teslim edilecektir.

13 23/07/2017 tarihinde yerleşenlerin isim listeleri müdürlüğümüz web sayfasında yayınlanacak olup; Yerleştirmesi yapılan Aile Sağlığı Elemanı adaylarının Güvenlik Soruşturması ve Arşiv araştırması formu’nu  3(üç) nüsha olarak  bilgisayar ortamında doldurularak hazırlanan resimli, ıslak imzalı evrak aslının 25/07/2018 tarihi mesai bitimine kadar birimimize elden teslim edilmesi gerekmektedir. Yerleştirmesi yapılan Aile Sağlığı Elemanı adaylarının güvenlik soruşturması/arşiv araştırması yapıldıktan sonra Aile Sağlığı Elemanı Sözleşmesi imzalatılarak başlayışı yapılacaktır. Bu Formu teslim etmeyenler ve güvenlik soruşturması/arşiv araştırması olumsuz sonuçlananlar göreve başlayamayacaktır.

14-23/07/2018 tarihinde başvuru dosyaları evrak kabul ve takip komisyonu tarafından incelendikten sonra aynı gün aile sağlığı elemanı olarak anlaşma imzalayacaklar listesi Şanlıurfa İl Sağlık Müdürlüğü http://www.sanliurfaism.saglik.gov.tr internet adresinde açıklanacaktır.

15-.Şanlıurfa İli sosyo-ekonomik gelişmişlik düzeyi tablosu:

 

İL İÇİNDE GELİŞMİŞLİK SIRASI

 

İL

 

İLÇE

 

SOSYA-EKONOMİK

GELİŞMİŞLİK ENDEKSİ

SOSYA-EKONOMİK

GELİŞMİŞLİK BÖLGESİ

1

ŞANLIURFA

MERKEZ

0,75601

2

2

ŞANLIURFA

BİRECİK

-0,16133

3

3

ŞANLIURFA

VİRANŞEHİR

-0,67109

5

4

ŞANLIURFA

CEYLANPINAR

-0,72387

5

5

ŞANLIURFA

SİVEREK

-0,8071

6

6

ŞANLIURFA

SURUÇ

-0,81196

6

7

ŞANLIURFA

BOZOVA

-0,95412

6

8

ŞANLIURFA

HİLVAN

-0,97015

6

9

ŞANLIURFA

HALFETİ

-1,07927

6

10

ŞANLIURFA

AKÇAKALE

-1,09973

6

11

ŞANLIURFA

HARRAN

-1,46614

6

16- İlgililere ilanen duyurulur.

2018 BOŞ OLAN AİLE HEKİMLİĞİ BİRİMLERİ
2018 DİLEKÇE
2018 Kamu Personeli Olmayan ASE mutabakat formu
2018 Sicil Kaydı Dilekçesi