overlay

2019 Haziran – Temmuz Dönemi Sağlık Bakanlığı Sağlık Personeli ve Yardımcı Sağlık Personeli Sınıfı Harici Personelin İller Arası Yer Değişikliği Yerleştirme İlanı

ŞANLIURFA  İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ 2019 YILI HAZİRAN-TEMMUZ DÖNEMİ SAĞLIK HİZMETLERİ VE YARDIMCI SAĞLIK HİZMETLERİ SINIFI HARİCİ PERSONELİN İLLER ARASI ATAMA VE YER DEĞİŞİKLİĞİ

İLAN METNİ

663 sayılı Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının teşkilat ve görevleri hakkında Kanun Hükmünde Kararname ile yapılan düzenlemeler çerçevesinde 02/02/2018 tarih ve E.04-663 Sayılı Bakanlık Makam Onayı ile yürürlüğe konulan “Sağlık Bakanlığı Sağlık Hizmetleri ve Yardımcı Sağlık Hizmetleri Sınıfı Harici Personelin Atama ve Yer Değiştirme Usul ve Esaslarına İlişkin Yönerge’nin kurum içi yer değişikliği başlıklı 7.maddesi” hükümlerine istinaden 07/11/2017 tarihli Sağlık Bakanlığı Taşra Teşkilatı Kadro Standartları ile Çalışma Usul ve Esaslarına Dair Yönerge doğrultusunda standardı uygun olan ve doldurulmasına ihtiyaç duyulan kadrolara atanmak isteyen; İl Sağlık Müdürlükleri ve Bağlı Birimlerinde görev yapan Genel İdari Hizmetler, Teknik Hizmetler ve Yardımcı Hizmetler Sınıfındaki 657 Sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin (A) bendine göre istihdam edilen personelin 2019 Yılı Haziran-Temmuz dönemi iller arası yer değişikliği için;

ATAMA TAKVİMİ

SIRA NO

AÇIKLAMA

TARİH

1

Başvuruların Başlangıcı ve Bitişi

10 Haziran 2019 –03 Temmuz 2019

2

Başvuru Evrakların Asıllarının Son Geliş Tarihi

12 Temmuz 2019

3

Sonuçların Açıklanması

15 Temmuz 2019

GENEL ESASLAR

 1. 2019 Yılı Haziran-Temmuz Dönemi İller arası yer değişikliği başvuruları 10/06/2019 tarihinde başlayıp, 03/07/2019 tarihinde saat:17:30’da sona erecektir.
 2. Yer Değişikliği talebinde bulunacak olan personel (Mühendis, Tekniker, Teknisyen, V.H.K.İ., Memur, Şoför, Hizmetli) ilanda duyurulan kurum ve ünvanlara , kendi ünvanında en fazla 5 (beş) tercih olacak şekilde başvuruda bulunabilir.
 3. Müdürlüğümüzce münhal ilan edilenler dışında herhangi bir kadroya atanma talebinde bulunulmayacaktır.Bulunulduğu takdirde ise değerlendirmeye alınmayacaktır.
 4. Tayin talebinde bulunan personelin talepte bulunduğuna dair atama nakil talep formu, şoför ünvanında müracaat edecekler için ehliyet fotokopisi (aslı gibi onaylı) ve onaylı/imzalı hizmet belgesinin aslının, müvafakatının uygun görüldüğü ve hakkında adli ve idari yönden soruşturmasının bulunup bulunmadığının belirtildiği kurum üst yazısı ile birlikte Müdürlüğümüz Personel Hizmetleri Başkanlığı Atama Birimine EBYS üzerinden ulaştırılması gerekmektedir.
 5. EBYS üzerinden evraklar ulaştırılsa dahi evrak asılarının kargo/APS ile gönderilmesi veya elden teslimi gerekmekte olup, (fax, fotokopi vb.evrak örneği kabul edilmeyecektir.) belirtilen sürede evrakları teslim etmeyen personelin başvurusu dikkate alınmayacaktır. (Postadan kaynaklanan gecikmeler dikkate alınmayacaktır.)
 6. Personelin iller arası yer değiştirme talebinde bulunabilmesi için görev yaptığı ilde fiilen en az 1 (bir)yıl çalışmış olması şarttır. Yıllık izin, hafta sonu tatili ile resmi tatil günleri fiili çalışmadan sayılır.Görev yaptığı ilde fiilen en az 1 (bir) yılını doldurmayan, aday memurluğu devam eden personel atanma talebinde bulunduğu takdirde değerlendirmeye alınmayacaktır.
 7. Ücretsiz izinde (askerlik, doğum vb. nedenlerle) olan personelin talebi değerlendirmeye alınmayacaktır.
 8. Atama döneminde münhal kadrodan fazla başvuru olması halinde, atama talepleri Sağlık Bakanlığı bünyesindeki memuriyette geçen hizmet süreleri ile tercih sıralaması dikkate alınarak değerlendirilecektir. Her ikisinin de eşit olması halinde kurum kayıtlarına giriş önceliğine bakılarak işlem yapılacaktır.
 9. Ataması yapılacak olan personel, atandığı birimde fiilen 2 (iki) yıl süreyle görev yapmadıkça, il içerisinde mazeret halleri haricinde atama talebinde bulunamayacaktır. Bulunduğu takdirde ise değerlendirmeye alınmayacaktır.
 10. İller arası atanma talebinde bulunan personelin, tercih etiği birimin doluluk oranında değişiklik oluşması durumunda tayin başvuru süresince, il dışından mevzuat gereği çeşitli nedenlerle eş durumu, sağlık durumu, alt bölge tayini nedeniyle ilimize atanan personelin, münhal birimlere atanmaları halinde, birimlerin doluluk oranlarında değişiklik oluşması durumunda bir sonraki tercihi değerlendirmeye alınacaktır.
 11. Müracaat şartlarını taşımadığı halde müracaat ederek sehven atamaya dâhil edilen personelin ataması yapılmayacak, sehven ataması yapılmış olsa dahi iptal edilecektir.
 12. Gerçek dışı beyan veya bir mazerete dayanarak ataması yapılanların beyanlarının veya mazeret belgelerinin gerçek dışı olduğu tespit edildiği takdirde, personelin atama işlemi iptal edilecek ve hakkında genel hükümler uygulanacaktır.
 13. Başvuru evraklarının incelenmesi neticesinde Atama komisyonu tarafından ataması uygun görülen/görülmeyen başvurular, ret gerekçeleri ile birlikte Müdürlüğümüz (https://sanliurfaism.saglik.gov.tr) adresinde ilan edilecektir.
 14.  Ataması yapılan personelin atama karar tarihinden itibaren 30 (otuz) gün içerisinde ayrılışını yapması gerekmektedir. Ataması yapılan ve yasal mazereti nedeniyle 30 (otuz) gün içerisinde ayrılışını yapmayan personelin, dilekçesi ile mazeretini gösterir belgenin Müdürlüğümüze gönderilmesi gerekmektedir. Mazeretsiz olarak ayrılış yapılmaması durumunda ise atama kararı Müdürlüğümüzce iptal edilecektir.

Ünvanlara ait münhal kadrolar ektedir.

Müracaat için gerekli olan belgelerin asıllarının ilan edilen takvim çerçevesinde Bağlarbaşı Mahallesi İpekyolu Caddesi Şanlıurfa İl Sağlık Müdürlüğü-Personel Hizmetleri Başkanlığı Atama Birimi Haliliye/ŞANLIURFA) adresine kargo şirketi, APS ile gönderilmesi veya elden teslim edilmesi gerekmektedir. Evrakların posta vb. sebeplerden dolayı zamanında ulaşmaması durumunda sorumluluk başvuru sahibine aittir.

BAŞVURU İÇİN İSTENİLEN BELGELER:

1.Kurum üst yazısı (Adli ve idari yönden yürütülmekte olan bir soruşturmasının bulunup bulunmadığının ve muvafakat verilip verilmediğinin belirtilmesi gerekmektedir.)

2. Dilekçe

3. Atama ve Nakil Talep Formu

4. Hizmet Belgesinin Aslı (Kurum tarafından Onaylı/Mühürlü)

5. Şoför ünvanında müracaat edecekler için Ehliyet fotokopisi (aslı gibidir onaylı)

5. Sicil Özeti(Onaylı/Mühürlü)

Atama ve Nakil Talep Formu
Münhal Kadrolar-1
Münhal Kadrolar-2