overlay

2020/1 Kamu Personeli Olmayan Aile Sağlığı Çalışanı İstihdamı

5258 Sayılı Kanun ve bu kanuna istinaden yayımlanan yönetmelikler çerçevesinde ilanda yer alan sayıda pozisyona kamu görevlisi olmayan aile sağlığı çalışanı olarak çalışmak üzere başvuracak kişilerin aşağıda belirtilen usul ve esaslar dâhilinde başvuruları kabul edilerek sözleşme imzalaması hususunda; 

1-Söz konusu pozisyonlara;

a- Türkiye’de Mesleğini icra etmeye yetkili Ortaöğretim veya Yüksek Öğretim Kurumlarının Ebelik, Hemşirelik, Sağlık Memuru (Toplum Sağlığı) ve Acil Tıp Teknisyenliği bölümlerinden mezun olanlar başvurabileceklerdir.

b-Vekil Ebe-Hemşire–Sağlık Memuru (Toplum Sağlığı) olarak çalışan kişiler başvurabileceklerdir.

2- Başvuru için ilimizde ikamet şartı aranmayacak, ülke genelinden başvuru alınacaktır.

3-Başvuru tarihi itibarı ile 6 ay öncesine kadar Kamu görevlisi olanlar (657 sayılı Kanun 4/A,4/B,4924 sayılı kanun 399 sayılı KHK,5393 Sayılı Kanunun 49. Maddesine göre çalışanlar vb.) başvuramayacaktır. Ancak 5258 sayılı kanun kapsamında Kamu Görevlisi Olmayan Aile Sağlığı Elemanı olarak çalışmakta iken sözleşmesini usulüne uygun sona erdirenler başvurabilecekler.

4-Başvurular, 14/10/2020 tarihinden itibaren başlayacak olup, 16/10/2020 tarihi mesai saati bitimine kadar yapılacak olup, Aile Sağlığı Çalışanı olarak sözleşme yapacak kişi tarafından şahsen yapılması gerekmektedir. Başvuru dosyası Müdürlüğümüz evrak kayıt biriminden işlendikten sonra Personel Hizmetleri Başkanlığına (Aile Hekimliği atama birimi) elden teslim edilecektir. Posta ve diğer yollarla yapılan başvurular kabul edilmeyecektir. Başvuru dosyasında kişiye ait;

          -T.C Kimlik Numarası bulunan geçerli bir kimlik belgesinin onaylı fotokopisi,

          -Sağlık Bakanlığınca tescil edilmiş Diplomanın veya geçici mezuniyet belgesinin Noter onaylı sureti,(Tescil edilmiş diploma veya geçici mezuniyet belgesinin aslının getirilmesi halinde, belgenin fotokopisi, aslına uygunluğu kontrol edildikten sonra birim sorumlusu/uzman tarafından isim ve unvan yazılarak tasdik edilmek sureti ile kabul edilecektir.)

          -Adli sicil kaydının bulunmadığına dair beyan,(Müdürlük beyanın doğruluğunu, adli sicil belgelerini verebilecek mercilerden teyit eder.)

          -Görevini yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmadığına dair Sağlık Raporu (Tek Hekim)

          -Aile Sağlığı Çalışanı olarak sözleşme imzalamak istediğine ve başvuru tarihi itibariyle 6 ay öncesine kadar Kamu görevlisi olarak çalışmadığına dair imzalı dilekçe.

          -Dört adet vesikalık fotoğraf

          -İlimizde görev yapmakta olan sözleşmeli bir Aile Hekimince imzalanmış, başvuru sahibi ile çalışmak istediğini açıkça beyan eden imzalı dilekçe bulunacaktır.

           -Başvuru yapacak erkek bireyler için askerlik hizmetini tamamlamış ve askerlikle ilişkisi olmadığına dair belge

5-Başvuru dosyasının eksik olması veya gerçeğe aykırı beyan yapılmasının Komisyonumuzca tespiti halinde başvuru yapılmamış sayılacak, sözleşme yapılsa dahi feshedilecektir.

6-Aile Sağlığı Çalışanı Müdürlüğümüzün planlamasına göre başladıktan sonra en kısa süre içinde 30 saatlik uyum eğitimine tabi tutulacaktır. Bu eğitime ilişkin teorik ve uygulamalı dersler eğitimciler, eğitim yeri vb. tüm iş ve işlemler 

Müdürlüğümüz imkânları ile gerçekleştirilecektir.

7-İlimize tahsis edilmiş bulunan Kamu Personeli Olmayan Aile Sağlığı Çalışanı pozisyonlarında aşağıdaki öncelik sırasına göre işlem tesis edilecektir.

 a)İldeki boş pozisyon, sosyo-ekonomik gelişmişlik sıralamasına göre en düşük gelişmişlik grubunda yer alan ilçelerden başlamak sureti ile kullanılacaktır.

b)Boş pozisyon sayısından fazla başvuru dosyası bulunması halinde, ebe, hemşire, sağlık memuru(toplum sağlığı) ve acil tıp teknisyeni kadrolarının toplamı dikkate alınmak sureti ile standart kadro mevzuatına göre doluluk oranı en az ilçedeki aile hekimi ile anlaşarak başvuru yapan ile sözleşme imzalanacaktır. Aynı ilçede boş kadro sayısından fazla başvuru dosyası mevcut ise öncelik yükseköğretim kurumlarının ebelik, hemşirelik, sağlık memurluğu(toplum sağlığı) ve acil tıp teknisyenliği bölümlerinden mezun olan sağlık personeline verilecektir. Bu kapsamda da birden fazla başvuru bulunduğu taktirde öncelik başvuru Şanlıurfa İl Sağlık Müdürlüğü’nün evrak giriş numarasına göre belirlenecektir.

8-    Aile hekimliği uygulaması için başvuru formu ile dilekçe örneği ektedir.

10Göreve başlayış ve görevden ayrılışlar da her ayın ilk mesai günü esas alınacaktır.

11- Başvuru sonuçları 19/10/2020 tarihinde müdürlüğümüz web sayfasında (www.sanliurfaism.saglik.gov.tr)yayınlanacak olup, bunun için ayrıca bir tebligat yapılmayacaktır.

12- 19/10/2020– 23/10/2020 tarihleri arasında sözleşmeler imzalanacaktır.

13-  Şanlıurfa İli sosyo-ekonomik gelişmişlik düzeyi tablosu:

 

 

İL İÇİNDE GELİŞMİŞLİK SIRASI

 

İL

 

İLÇE

 

SOSYA-EKONOMİK

GELİŞMİŞLİK ENDEKSİ

SOSYA-EKONOMİK

GELİŞMİŞLİK BÖLGESİ

1

ŞANLIURFA

MERKEZ

0,75601

2

2

ŞANLIURFA

BİRECİK

-0,16133

3

3

ŞANLIURFA

VİRANŞEHİR

-0,67109

5

4

ŞANLIURFA

CEYLANPINAR

-0,72387

5

5

ŞANLIURFA

SİVEREK

-0,8071

6

6

ŞANLIURFA

SURUÇ

-0,81196

6

7

ŞANLIURFA

BOZOVA

-0,95412

6

8

ŞANLIURFA

HİLVAN

-0,97015

6

9

ŞANLIURFA

HALFETİ

-1,07927

6

10

ŞANLIURFA

AKÇAKALE

-1,09973

6

11

ŞANLIURFA

HARRAN

-1,46614

6

 

15- İlgililere ilanen duyurulur.

DİLEKÇE
BOŞ LİSTE 14.10.2020
Kamu Personeli Olmayan ASE mutabakat formu
Sicil Kaydı Dilekçesi