overlay

Taşeron Başvuru Sonuç Listesi

24.12.2017  tarihli resmi gazetede yayımlanan 696 sayılı  “Olağanüstü hal kapsamında bazı düzenlemeler yapılması hakkında kanun hükmünde kararname” ile 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede değişiklik yapılarak, 4734 sayılı Kanun ve ikincil  mevzuat hükümleri uyarınca personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alım sözleşmeleri kapsamında çalıştırılan işçilerin, 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye eklenen geçici  23 üncü madde kapsamında sürekli işçi kadrosuna geçiş taleplerine ilişkin başvuruları incelenmiştir.

            Gerekli şartları taşıyan ve sınava girme hakkı elde eden işçiler(Ek-1) ile sınava girmeyi hak etmeyen işçilerin (Ek-2) listeleri aşağıda belirtilmiştir.

            Sınava girme hakkı elde edemeyenler, ilan tarihinden itibaren 3 (üç) gün içerisinde 02.03.2018 tarih ve saat 16:00’a kadar, çalıştıkları sağlık tesislerinin Genel Evrak Kayıt Birimine kayıt yaptırarak, gerekçesini de belirtmek suretiyle yazılı olarak itirazda bulunabilirler.

            1 Ocak 2018 tarih ve 30288 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan ilgili Tebliğin 10 uncu maddesindeki düzenlemeye istinaden, bu ilan tebliğ yerine geçer ve başvuru sahiplerine ayrıca tebligat yapılmayacaktır. İlgililere ilanen tebliğ olunur.

EK-1 (Kabul)

EK-2 (Red)