T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Şanlıurfa İl Sağlık Müdürlüğü

T.C. Sağlık Bakanlığı
Şanlıurfa İl Sağlık Müdürlüğü

Facebook Twitter Google Plus Linkedin

Yönetmelikler

Güncelleme Tarihi: 09/10/2017

Web Bağlantısı507 Sayılı Nüfus Planlaması Hizmetlerini Yürütecek Personelin Eğitimi, Görev, Yetki ve Sorumlulukları Hakkında Yönetmelik

Web BağlantısıAcil Sağlık Hizmetleri Yönetmeliği

Web BağlantısıAday Memurların Yetiştirilmelerine İlişkin Genel Yönetmelik

Web BağlantısıAile Hekimliği Uygulama Yönetmeliği

Web BağlantısıAile Hekimliği Uygulaması Kapsamında Sağlık Bakanlığınca Çalıştırılan Personele Yapılacak Ödemeler ile Sözleşme Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik

Web BağlantısıAmbulanslar ve Acil Sağlık Araçları İle Ambulans Hizmetleri Yönetmeliği

Web BağlantısıAna Çocuk Sağlığı ve Aile Planlaması Merkezleri Yönetmeliği

Web BağlantısıBiyosidal Ürünler Yönetmeliği

Web BağlantısıBiyosidal Ürünlerin Kullanım Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik

Web BağlantısıBulaşıcı Hastalıklar Sürveyans ve Kontrol Esasları Yönetmeliği

Web BağlantısıDoğal Mineralli Sular Hakkında Yönetmelik

Web BağlantısıEğitim Aile Sağlığı Merkezleri Ödeme ve Sözleşme Yönetmeliği

Web BağlantısıEvlendirme Yönetmeliği

Web BağlantısıHasta Hakları Yönetmeliği

Web BağlantısıHalkın Sağlık Eğitimi Yönetmeliği

Web BağlantısıHemşirelik Yönetmeliği

Web BağlantısıHijyen Eğitimi Yönetmeliği

Web Bağlantısıİç Kontrol ve Ön Malî Kontrole İlişkin Usul ve Esaslar

Web Bağlantısıİnsani Tüketim Amaçlı Sular Hakkında Yönetmelik

Web BağlantısıKalıtsal Kan Hastalıklarından Hemoglobinopati Kontrol Programı İle Tanı ve Tedavi Merkezleri Yönetmeliği

Web BağlantısıKamu Zararlarının Tahsiline İlişkin Usul Ve Esaslar Hakkında Yönetmelik

Web BağlantısıKanser Erken Teşhis ve Tarama Merkezleri Yönetmeliği

Web BağlantısıKanser Kayıt Merkezi Yönetmeliği

Web BağlantısıKaplıcalar Yönetmeliği

Web BağlantısıMal Bildiriminde Bulunulması Hakkında Yönetmelik

Web BağlantısıMemurlara Yapılacak Giyecek Yardımı Yönetmeliği

Web BağlantısıMerkezî Yönetim Harcama Belgeleri Yönetmeliği

Web BağlantısıMezarlık Yerlerinin İnşaası ile Cenaze Nakil ve Defin İşlemleri Hakkında Yönetmelik

Web BağlantısıMuhasebe Yetkilisi Mutemetlerinin Görevlendirilmeleri, Yetkileri, Denetimi ve Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik

Web BağlantısıNüfus Planlaması Hizmetlerini Yürütme Yönetmeliği

Web BağlantısıÖzürlülük Ölçütü, Sınıflandırması ve Özürlülere Verilecek Sağlık Kurulu Raporları Hakkında Yönetmelik

Web BağlantısıResmi Yazışmalarda Uygulanacak Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik

Web BağlantısıSağlık Bakanlığı Bağlı Kuruluşları Hizmet Birimlerinin Görevleri ile Çalışma Usul Ve Esasları Hakkında Yönetmelik

Web BağlantısıSağlık Bakanlığı Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği

Web BağlantısıSağlık Bakanlığı Personeline Karşı İşlenen Suçlar Nedeniyle Yapılacak Hukuki Yardımın Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik

Web BağlantısıSağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşları Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği

Web BağlantısıSağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşları Personeline Ek Ödeme Yapılmasına Dair Yönetmelik

Web BağlantısıSağlık Hizmetlerinde İyonlaştırıcı Radyasyon Kaynakları ile Çalışan Personelin Radyasyon Doz Limitleri ve Çalışma Esasları Hakkında Yönetmelik

Web BağlantısıSağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşları Tarafından Evde Sağlık Hizmetlerinin Sunulmasına Dair Yönetmelik

Web BağlantısıSözleşmeli Sağlık Personeli Atama ve Nakil Yönetmeliği

Web BağlantısıSözleşmeli Sağlık Personeli Disiplin İle Disiplin Kurulları Hakkında Yönetmelik

Web BağlantısıSürücü Davranışlarını Geliştirme Eğitimi Yönetmeliği

Web BağlantısıTaşınır Mal Yönetmeliği

Web BağlantısıTıbbi Atıkların Kontrolü Yönetmeliği

Web BağlantısıTıpta ve Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Yönetmeliği

Web BağlantısıTürkiye Halk Sağlığı Kurumu Disiplin Amirleri Yönetmeliği

Web BağlantısıTütün Bağımlılığı Tedavi ve Eğitim Birimleri Hakkında Yönetmelik

Web BağlantısıTütün Ürünlerinin Tüketilmemesine ve Satışına İlişkin Yasal Uyarılar Hakkında Yönetmelik

Web BağlantısıTütün Mamulleri ve Alkollü İçkilerin Satışına ve Sunumuna İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik

Web BağlantısıToplum Sağlığı Merkezi ve Bağlı Birimler Yönetmeliği

Web BağlantısıUçucu Maddelerin Zararlarından İnsan Sağlığının Korunması Hakkında Yönetmelik

Web BağlantısıUluslararası Giriş Noktalarında Uygulanacak Çevre Sağlığı İşlemlerine Dair Yönetmelik

Web BağlantısıYüzme Havuzlarının Tabi Olacağı Sağlık Esasları Hakkında Yönetmelik

Web BağlantısıYüzme Suyu Kalitesi Yönetmeliği

Web BağlantısıEnfeksiyöz Madde ile Enfeksiyöz Tanı ve Klinik Örneği Taşıma Yönetmeliği