Şanlıurfa İl Sağlık Müdürlüğü
T.C. Sağlık Bakanlığı
Şanlıurfa İl Sağlık Müdürlüğü

Facebook Twitter Google Plus Linkedin

Halk Sağlığı Laboratuarı

Güncelleme Tarihi: 09/10/2017

Halk Sağlığı Laboratuvarı

Laboratuvar Sorumlusu: Dr. Mahmut Nedim AYBAKAN

Telefon: 0 414 318 70 91-92-93(Merke Laboratuvar)

E-Posta: sanliurfa.hsl@saglik.gov.tr

Birimin Görevleri

-Koruyucu ve tedavi edici sağlık hizmetleri kapsamında fiziki, biyolojik ve çevreden kaynaklanan ve insan sağlığını etkileyen etkenlerin, fiziksel, kimyasal, biyokimyasal, bakteriyolojik, mikolojik, virolojik, hematolojik, serolojik, parazitolojik, toksikolojik ve radyolojik yönden inceleme ve analizlerini yaparak, alınması gerekli tedbirler açısından koruyucu sağlık hizmetlerini yönlendirici verileri oıtaya koyan, salgınların önlenmesi ve izlenmesi için gerekli analizleri yapan, su ve gıda maddeleri, biyolojik ürünler ve insan sağlığını ilgilendiren eşya ve levazımın kontrol ve ruhsatlandırılmasına esas analizleri yapan, teknik danışmanlık yapan, eğitim veren birimdir.
-Halk sağlığı laboratuvarları İl merkezlerinde ve ihtiyaca göre belirlenecek İlçe merkezlerinde müdürlüğün teklifi ve Kurumun Onayı ile açılır. Bu laboratuvarlara Kurumca laboratuvar sorumlusu görevlendirilir. İl merkezi nüfusu 1 milyondan fazla olan İllerde, müdürlüğün teklifi ve kurumun onayı ile birden fazla halk sağlığı laboratuvarı kurulabilir. Halk sağlığı laboratuvarları fonksiyonlarına ve kuruluş yerlerine göre üç şekilde sınıflandırılır. Ll tipi laboratuvarlar bazı özellikli analizler bakımından gerektiğinde diğer ---İllere de hizmet vermek üzere kurulur. L2 tipi laboratuvarlar İl merkezlerinde L3 tipi laboratuvarlar ise İlçe'lerde kurulur. Ll tipi laboratuvarların hangi özellikli analizleri yapacakları ve bu analizler bakımından hangi İllere hizmet vereceği Kurum tarafından belirlenir.
-Halk sağlığı laboratuvarlarının genel olarak görevleri şunlardır :
a)Ruhsatlandırma, Denetim ve Kontrol İzlemeye yönelik olarak, insani tüketim amaçlı suların, yüzme sularının, kaplıca sularının, peloidlerin ve deniz suyunun mikrobiyolojik ve kimyasal analizlerini yapmak.

b)Atık suların ve yüzey sularının mikrobiyolojik ve kimyasal analizlerini yapmak.

c)İşçi sağlığı ve güvenliği ile ilgili analizleri yapmak.

d)Gıda, yakıt, temizlik ürünleri, oyuncak gibi tüketime sunulan her türlü ürünün halk sağlığı açısından gerekli analizlerini yapmak.

e)Kurumun talebi doğrultusunda farklı analiz parametrelerinin yapılabilirliğini sağlamak.

f)Klinik laboratuvar hizmeti vermek, beşeri (her türlü kan, idrar ve bunun gibi insani) numunelerin mikrobiyolojik, virolojik, toksikolojik ve biyokimyasal testleri ve analizleri yapmak.

g)Aile hekimliği hizmetleri kapsamında gerekli tanı ve teşhise yardımcı test, analiz ve görüntüleme hizmetlerini sunmak.

h)Hizmetin yürütülmesi için mevzuat uygulamalarının ve diğer gelişmelerin saha hizmetlerini yürüten personele ve halka aktarılması amacıyla eğitim planları ve materyalleri hazırlamak, eğitim çalışmaları yapmak.

i)Halk sağlığı laboratuvarı hizmetleri kapsamında ulusal ve uluslararası gelişmeleri takip ederek araştırma geliştirme faaliyetlerinde bulunmak.