Şanlıurfa İl Sağlık Müdürlüğü
T.C. Sağlık Bakanlığı
Şanlıurfa İl Sağlık Müdürlüğü

Facebook Twitter Google Plus Linkedin

İdari ve Mali İşler Şubesi

Güncelleme Tarihi: 09/10/2017

İdari ve Mali İşler Şube Müdürlüğü

Şube Müdürü        : Abdullah ALPAY 

Telefon: 0 414 318 73 33

E-Posta: hsm63.idmi@saglik.gov.tr

Şubenin Görevleri

a)İdari İşler

-Yıllık plan ve programlarını hazırlamak, uygulamak, uygulatmak ve denetlemek.
-Hizmetlerin gerçekleşmesi için lüzumlu insan gücü planlamasını ilgili birimler ile işbirliği içerisinde yapmak, tedbirleri almak.
-İlgili şahıs ve birimlerle işbirliği içerisinde personelin toplu, ferdi veya kurumsal hizmet içi eğitimlerinin plan ve programını yapmak, bu plan ve programın gerçekleşmesini sağlamak.
-İdari işlerle ilgili hizmetlerin yürütülmesi için gereken organizasyonu ve eşgüdümü sağlamak, bu konuda diğer resmi ve özel kuruluşlarla işbirliği yapmak.
-Taşınır mal yönetmeliğine ilişkin iş ve işlemleri yürütmek.
-İç kontrol sistemi, stratejik planlama ve kalite yönetim sistemi işlemlerini yürütmek.
-İlgili birimler ile işbirliği içerisinde hizmet değerlendirmesi yapmak, tespit edilen aksaklıkların düzeltilmesini sağlamak ve değerlendirme sonuçlarını gelecek yılın çalışma plan ve programında göz önünde bulundurmak.
-Müdürlüğe ait tıbbi cihaz ve taşıtların bakım-onarımını belli bir program dahilinde sağlamak.
-Müdürlüğe ait bina ve tesislerin bakım ve onarımını her yıl belli bir program dahilinde, teknik personel vasıtasıyla yaptırmak.
-Müdürlüğe ait bina, arsa ve tesislerin envanter kayıtlarını tutmak.
-Müdürlüğün genel evrak ve arşiv hizmetlerini yürütmek.
-Müdürlük birimlerinin ihtiyacı olan onarım ve tadilatlar için proje, yaklaşık maliyet ve teknik şartname hazırlamak, onarım ihalelerini yapmak, ihalesi yapılan işlerin yapı denetim görevini yürütmek.
-Yatırım programındaki tesislerin takibini yapmak, geçici ve kesin kabul komisyonlarında görev almak.
-Programa alınan yatırımlar için uygun arsa temini hisseli taşınmazların kamulaştırma işlemleri, taşınmaz tahsisi ve imar plan tadilat tekliflerinin hazırlamak ve takip etmek.

b)Mali İşler

-Mal ve hizmet alımları için mevzuata uygun satın alma yönteminin belirlenmesi ile ilgili faaliyetleri yürütmek.
-Müdürlüğün mal ve hizmet alımları ile yapım işlerini 4734, 4735 ve 5018 sayılı Kanunlar ve bu Kanunlara istinaden çıkarılan ikincil mevzuatla yapılan düzenlemelere uygun olarak yürütmek.
-Personelin maaş, ek ödeme ve diğer ödeme işlemlerini yürütmek.
-Taşınır Mal Yönetmeliğine ilişkin iş ve işlemleri yürütmek.
-Aile hekimlerinin kullandığı demirbaş ve bina kira bedellerinin belirlenmesi, demirbaşların satışı, takibi ve tahsili ile ilgili işlemlerin yürütülmesi.
-Kamu zararlarının takip ve tahsili işlemlerini ilgili birimlerle koordineli yürütmek.
-Döner sermaye kaynaklarının etkin ve verimli kullanılmasını sağlamak amacıyla döner sermaye (bütçe, muhasebe, raporlama, performans, ek ödeme vb.) ve döner sermaye işletmesi ile ilgili gerekli tüm iş ve işlemleri döner sermaye mevzuatı çerçevesinde yürütmek.
-Müdürün verdiği diğer görevleri yapmak.