Şanlıurfa İl Sağlık Müdürlüğü
T.C. Sağlık Bakanlığı
Şanlıurfa İl Sağlık Müdürlüğü

Facebook Twitter Google Plus Linkedin

İnsan Kaynakları Şubesi

Güncelleme Tarihi: 09/10/2017

İnsan Kaynakları Şube Müdürlüğü

Şube Müdürü        : Mehmet Hanifi ELÇİ

Telefon: 0 414 318 73 03

E-Posta: hsm63.ik@saglik.gov.tr

Şubenin Görevleri

a)Atama

-İlde Kuruma bağlı sağlık kurum ve kuruluşlarında görevli personelin atama ve nakil işlemlerini yapmak.
-Personelin İl, İlçe ve birim bazında dağılımlarına ait kayıtları tutarak, kadro standartları çerçevesinde kadro unvan ve niteliklere göre istihdamı sağlamak, izlemek ve ileriye yönelik planlamalar yapmak.
-Aile hekimliği uygulaması kapsamına geçen personelin atama işlemlerini yürütmek.
-Aile hekimliğine yerleştirmesi yapılan aile hekimleri ve aile sağlığı elemanlarının sözleşmelerini hazırlamak, ücretsiz izin onaylarını almak ve takibini yapmak.
-İşçi ve sözleşmeli çalıştırılacak personele ilişkin iş ve işlemlerini yürütmek.
-Müdürlük personelinin görevden alma ve göreve iade işlemlerini yürütmek.
-Personel kayıtlarını sürekli güncellemek, ilgili birimlere ve Kuruma bildirimini yapmak.
-Kurum emirlerini yerine getirmek ve ilgili birimlere ulaşmasını sağlamak.

b)Özlük İşleri

-İlde Kuruma bağlı sağlık kurum ve kuruluşlarında görevli personelin terfi, emeklilik ve diğer özlük hakları ile ilgili hizmetlerini yürütmek.
-Sendikalarla ilgili iş ve işlemleri yürütmek.
-Personelin mal bildirimlerini zamanında vermesini sağlamak.
-Personelin hizmet puanı itirazlarını değerlendirmek ve düzenlemek.
-Personelin, her türlü izin ve hastalık raporlarıyla ilgili işlemlerini yürütmek ve gerekli kayıtlarını tutmak.
-İlgili şahıs ve birimlerle işbirliği içerisinde personelin oryantasyon eğitimi ve toplu, ferdi veya kurumsal hizmet içi eğitimlerinin plan ve programını yapmak, bu plan ve programın gerçekleşmesini sağlamak.
-Aday memur eğitimi ve asalet işlemlerini yapmak.
-Özlük evraklarının bulunduğu dosyaları saklamak üzere arşiv oluşturmak ve arşiv işlemlerini yürütmek.
-Personel kayıtlarını sürekli güncellemek, ilgili birimlere ve Kuruma bildirimini yapmak.

c)Disiplin İşleri

-Aile hekimliği uygulaması kapsamında bulunan personel hariç olmak üzere, İlde Kuruma bağlı sağlık kurum ve kuruluşlarında görevli personelin disiplin işlemlerini mevzuata uygun şekilde, zamanında yapmak, uygulanmasını sağlamak, takip etmek ve neticelendirmek.
-Kurum mevzuatı ve güncel mevzuat ile ilgili olarak Müdürlük personeline yönelik eğitimler düzenlemek, buna ilişkin işlemleri koordine etmek.
-Memurların yargılanması ile ilgili mahkemelerden bilgi istemek ve tetkikini yapmak.
-İnceleme dosyaları ile ilgili bilgi edinme başvurularını değerlendirmek ve sonuçlandırmak.

d)İstatistik ve Bilgi İşlem

-Müdürlüğün görev alanına giren konularda, bilgi toplama, işleme ve paylaşma yetkisini mevzuata ve e-devlet uygulamalarına uygun olarak daha etkin ve hızlı biçimde yerine getirmek.
-Bilişim teknolojisindeki gelişmelere uygun olarak daha etkin ve verimli bilgi, belge ve iş akışı düzenini kurmak, buna yönelik yazılımları üretmek veya sağlamak.
-Müdürlüğün bilgi işlem sisteminin donanım alt yapısını kurmak, işletmek, bakım ve onarımlarını yapmak veya yaptırmak.
-Halk sağlığı alanındaki istatistik! verileri derlemek, standartlara uygun olarak analiz etmek, rapor haline getirmek.
-E-posta, elektronik ağ vb. kurumsal sunucu sistemlerinin kurulum, yönetim ve güvenliğini sağlamak, kullanıcı hesaplarını, yerel alan ağı, geniş alan ağı ve internet erişim politikalarını yönetmek.
-İlgili şahıs ve birimlerle işbirliği içinde personelin sağlık istatistikleri konusunda toplu, ferdi veya kurumsal hizmet içi eğitimleri ile ilgili planlamalar yapmak.
-Kurumun istediği verileri toplamak ve Kuruma göndermek.
-Hizmetleri yansıtıcı yıllık faaliyet raporları düzenlemek
-Müdürün verdiği diğer görevleri yapmak.