Şanlıurfa İl Sağlık Müdürlüğü
T.C. Sağlık Bakanlığı
Şanlıurfa İl Sağlık Müdürlüğü

Facebook Twitter Google Plus Linkedin

Ruh Sağlığı Programları, Tütün ve Diğer Bağımlılık Yapıcı Maddelerle Mücadele Şubesi

Güncelleme Tarihi: 09/10/2017

Ruh Sağlığı Programları, Tütün ve Diğer Bağımlılık Yapıcı Maddelerle Mücadele Şubesi


Şube Müdürü   : Dr. Öznur BULUT GAZANFER

Telefon: 0 414 318 72 92

E-Posta: hsm63.rsptdbym@saglik.gov.tr-

Şubenin Görevleri

                        a)Ruh Sağlığı Programları

-Yıllık plan ve programlarını hazırlamak, uygulamak, uygulatmak ve denetlemek.
-Hizmetlerin gerçekleşmesi için lüzumlu insan gücü planlamasını ilgili birimler ile işbirliği içerisinde yapmak, gereken tedbirleri almak.
-Koruyucu ruh sağlığı hizmetlerinin birinci basamak sağlık hizmetleriyle verilmesi, bütünleştirilmesi ve geliştirilmesine yönelik çalışmaların yürütülmesini sağlamak.
-Kronik ruhsal bozuklukların birinci basamak ağırlıklı olmak üzere ikinci basamak ve üçüncü basamakta tanı, tedavi ile izlemelerinin ve psikososyal rehabilitasyon programlarının geliştirilmesi için gerekli çalışmaları yürütmek.
-Toplum temelli ruh sağlığı hizmetlerinin koordinasyonu, çalışacak personele yönelik eğitim modüllerinin hazırlanması ve uygulanması faaliyetlerini yürütmek.
-Damgalama ve ayrımcılığın ortadan kaldırılmasına yönelik savunuculuk faaliyetleri yürütülmesi konusunda çalışmalar yapmak.
-İntiharı azaltmak ve intiharı önleme konusunda farkındahk oluşturulması için çalışmalar yürütmek.
-Otizm spektrum bozuklukları gibi çocukluk çağında başlayan kronik ruhsal bozukluklar konusunda erken tanılama-tedavi-rehabilitasyon hizmetleri için spesifik programlar geliştirmek.
-Çocuk izlem merkezi uygulamalarının yaygınlaştırılması, personel eğitimi de dâhil olmak üzere kapasite artırma faaliyetlerini yürütmek.
-Toplumda, çeşitli kuruluşlarda ve işyerlerinde mobbingin önlenmesine yönelik faaliyetler yürütmek.
-Kadına karşı şiddete ve aile içi şiddete yönelik ruh sağlığı çalışmalarını, eğitim ve kapasite artırma faaliyetlerini yürütmek, kadın izlem merkezleri ile ilgili çalışmaları yapmak.
-Koruyucu ruh sağlığının iyileştirilmesi için, halkın ve sağlık personelinin eğitim çalışmalarım yürütmek.
-Koruyucu ruh sağlığının iyileştirilmesi için, eğitici ve yol gösteri kitapçık, kısa film vb. eğitim materyalleri geliştirmek.
-Koruyucu ruh sağlığının iyileştirilmesi için, üniversiteler, sivil toplum kuruluşları vb. kuruluşlarla beraber çalışmalar yürütmek.
                        b)Tütün ve Diğer Bağımlılık Yapıcı Maddeler

-Görev alanı ile ilgili yıllık plan ve programlarını hazırlamak, uygulamak, uygulatmak, izlemek ve değerlendirmek.
-Hizmetlerin gerçekleşmesi için lüzumlu insan gücü planlamasını ilgili birimler ile işbirliği içerisinde yapmak, gereken tedbirleri almak.
-İl düzeyinde Ulusal Tütün Kontrol Programının uygulanmasını sağlamak, program kapsamında kendi sorumluluğuna bırakılmış iş ve işlemleri gerçekleştirmek.
-İl Tütün Kontrol Kurulu sekretaıya hizmetlerini yürütmek.
-İl düzeyinde toplum sağlığı merkezleri de dahil, denetim ekipleri ile tütün denetimleri yapmak, denetimler sonucunda rapor hazırlamak.
-Tütün ve tütün ürünlerinin kullanımı, alkol ve madde bağımlılığı konularında vatandaşın bilgilendirilmesi ve bilinçlendirilmesi için çalışmalar yapmak.
-İl Bağımlılık Yapıcı Maddelerle Mücadele Kurulu Sekretaryası hizmetlerini yürütmek.
-Uçucu Maddelerin Zararlarından İnsan Sağlığının Korunmasına Dair Kanun kapsamında, uçucu madde ihtiva eden ürünlerin kontrol ve denetimini yapmak.
-Sigara bıraktırma çalışmalarını yürütmek, değerlendirmek.
-Alkol ve zararları hususunda diğer kamu kurum ve kuruluşları ve sivil toplum örgütleri ile birlikte çalışmalar yapmak.
-Sürücü davranışlarını geliştirme eğitimlerinin yürütülmesini sağlamak.
-Uyuşturucu madde kullanımının önlenmesi çalışmalarına destek vermek.
-Müdürün verdiği diğer görevleri yapmak.