Şanlıurfa İl Sağlık Müdürlüğü
T.C. Sağlık Bakanlığı
Şanlıurfa İl Sağlık Müdürlüğü

Facebook Twitter Google Plus Linkedin

Aile Hekimliği Uygulama Şubesi

Güncelleme Tarihi: 09/10/2017

Aile Hekimliği Uygulama Şube Müdürlüğü

Şube Müdürü : Deniz BAYHAN

Telefon: 0 414 318 72 72

E-Posta: hsm63.ahu@saglik.gov.tr

Şubenin Görevleri

a)Aile Hekimliği Uygulama

-Yıllık hizmet plan ve programlarını hazırlamak, uygulamak, uygulatmak, denetlemek ve değerlendirmek.
-Hizmetlerin yürütülmesi için gerekli insan gücü planlamasını ilgili birimlerle işbirliği içerisinde yapmak, gereken tedbirleri almak.
-Hizmetlerin yürütülmesi için gereken organizasyonu ve eşgüdümü sağlamak, bu konuda diğer resmi ve özel kuruluşlarla işbirliği yapmak, aile sağlığı merkezlerinin ve aile hekimliği birimlerinin açma, kapama ve yer değiştirme işleri ile ilgili çalışmalarını  yapmak.
-Aile hekimliği yerleştirme işlemlerini ve yetkilendirilmiş aile hekimliği ile ilgili işlemleri yürütmek.
-Aile hekimlerinin hizmet verdiği mekânların asgari fiziki ve teknik şartlarının iyileştirilmesi ve geliştirilmesi faaliyetlerini yürütmek.
-Gezici ve yerinde sağlık hizmeti sunulacak bölgeler ile ilgili taleplerin değerlendirilmesi ve onaylanması faaliyetlerini yürütmek.
-Aile hekimlerinin vereceği sağlık hizmetinin nicelik ve niteliğinin belirlenmesi ve güncellenmesi faaliyetlerini yürütmek.
-Aile sağlığı merkezi ve aile hekimliği birimlerinin gruplandırma işlemlerini planlamak, uygulamak ve itirazları değerlendirmek.
-Aile hekimliği uygulaması ile ilgili talepleri değerlendirmek.
-Aile Hekimliği Eğitim ve Geliştirme

-Yıllık hizmet plan ve programlarını hazırlamak, uygulamak, uygulatmak, denetlemek ve değerlendirmek.
-Hizmetlerin yürütülmesi için gerekli insan gücü planlamasını ilgili birimlerle işbirliği içerisinde yapmak, gereken tedbirleri almak.
-İlgili şahıs ve birimlerle işbirliği içerisinde aile hekimleri ve aile sağlığı elemanlarının toplu, ferdi veya kurumsal hizmet içi eğitimlerinin plan ve programını yapmak, bu plan ve programın gerçekleşmesini sağlamak.
-Aile hekimi ve aile sağlığı elemanlarının eğitim müfredatlarının belirlenmesi ve güncellenmesi faaliyetlerini yürütmek.
-Aile hekimi ve aile sağlığı elemanlarının 1 .Aşama ve 2.Aşama eğitimlerinin planlanması ve uygulanması faaliyetlerini yürütmek.
-Tıpta uzmanlık eğitimi alan aile hekimliği asistanlarının saha eğitimlerini, eğitim aldığı kurumlarla iş birliği içerisinde yürütmek veya yürütülmesini sağlamak.
-Aile hekimliği uygulaması kapsamında sağlık kuruluşları ve hekimlerinin rollerinde oluşan değişikliklerin değerlendirilmesi amacıyla izleme ve değerlendirme ölçüm araçlarının geliştirilmesi ve standardizasyonunun sağlanması için çalışmalar yapmak.
-Aile hekimliği uygulama modelinin geliştirilmesi için araştırmalar yapmak, üretmek ve uygulamak.
-Aile hekimliği uygulamasını İl düzeyinde tanıtmak ve İl düzeyinde bu husustaki çalışmaları değerlendirmek, denetlemek, raporlamak.
-Aile hekimliği uygulaması ile ilgili memnuniyet anket çalışmaları yapmak, verilerin analizi ve raporlarını hazırlamak.
c)Birinci Basamak Sağlık Kuruluşları Planlama ve Organizasyon

-İldeki Birinci Basamak Sağlık Kuruluşlarının Planlamasını ve Organizasyonunu yapmak.
-Müdürün verdiği diğer görevleri yapmak.